Statut

  • Statut

STATUTUL

 ASOCIATIEI JUDETENE A VANATORILOR

    SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS

 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – (1) Asociaţia Județeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Timiș, denumită în continuare A.J.V.P.S. Timiș, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.

(2) A.J.V.P.S. Timiș este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.

(3) A.J.V.P.S. Timiș are sediul în jud. Timiș, Timișoara, str. Bela Bartok, nr. 17

(4) A.J.V.P.S. Timiș are sediu, siglă şi drapel proprii.

(5) A.J.V.P.S. Timiș este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 3 / 61 / 1997 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Timișoara sub nr. 135 / 05.12.2002.

Art. 2. – (1) A.J.V.P.S. Timiș este afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S. din România), potrivit legii şi statutului acesteia.

(2) A.J.V.P.S. Timiș îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.

(3) Durata funcţionării A.J.V.P.S. Timiș este nedeterminată.

Art. 3. – Scopul A.J.V.P.S. Timiș îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

Art. 4. – A.J.V.P.S. Timiș are următoarele obiective şi atribuţii:

desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
reprezintă si apară interesele membrilor asociaţiei şi ale personalului angajat al asociaţiei;
incheie cu autoritatile administrative contracte de atribuire in gestionare a fondurilor cinegetice si de exploatare durabila prin pescuit recreativ/sportiv a resursei acvatice vii din apele domeniului public;
dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;
pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile de activitate cinegetic şi, respectiv, halieutic;
instruire in domeniul armelor si muniţiilor;
activitati sportive: vanatoare sportiva sau de agrement, pescuit sportiv sau de agrement, tir vanatoresc, tir de agrement, trageri cu armamentul din dotarea personalului sau a altor persoane fizice si juridice autorizate, în poligonul de tragere pentru iniţiere, pregătire si antrenament;
gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;
organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;
organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi din străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;
înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;
organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;
organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S. din România;
alte obiective si atributii ce decurg din lege si din reglementările aplicabile in domeniu.
desfasoara activități conform următoarelor coduri CAEN:
cod CAEN 9319 – Alte activitati sportive;
cod CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoaseși a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
cod CAEN 0147 – Creșterea păsărilor;
cod CAEN 0149 – Creşterea altor animale;
cod CAEN 0170 – Vanatoarea, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii;
cod CAEN 0312 – Pescuit in ape dulci;
cod CAEN 0322 – Acvacultura in ape dulci;
cod CAEN 1011 – Producția și conservarea cărnii;
cod CAEN 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
cod CAEN 4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii;
cod CAEN 4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
cod CAEN    4638  –  Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
cod CAEN 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate;
cod CAEN 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate;
cod CAEN 4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
cod CAEN 4764 – Comerţ cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;
cod CAEN 4776 – Comerţ cu amanuntul al florilor, plantelor si seminţelor, comerţ cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;
cod CAEN 4778 – Comerţ cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
cod CAEN 5210 – Depozitări;
cod CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
cod CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta, durata;
cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
cod CAEN 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor;
cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor mobiliare proprii sau în liasing;
cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și liesing cu autoturisme și autovehicole rutiere ușoare;
cod CAEN 7721 – Activități de închiriere și liesing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv.
cod CAEN 7729 – Activități de închiriere și liesing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
cod CAEN 8551 – Învatamant in domeniul sportiv si recreaţional;
cod CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.;
cod CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
cod CAEN 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;
cod CAEN 9499 – Activități ale altor organizații n.c.a.;
 

CAPITOLUL II  

Membrii A.J.V.P.S. Timiș

Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni

 

Art. 5. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Timiș se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.

(2) Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S. Timiș se face cu carnetul de membru vizat anual.

(3) Calitatea de membru vanator se dobândeşte de catre orice persoana cu domiciliu sau rezidenta în România, care îndeplineşte condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare,  solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Timiș, recunoaşte prezentul statut şi se obligă să-l respecte.

(4) Persoanele titulare de permis de vanatoare permanent, se pot reinscrie in asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare si achitarea cotizatiei de înscriere, în limita locurilor disponibile.

(5) Calitatea de membru pescar amator sau pescar sportiv se dobândeşte de către orice persoana cu domiciliul sau rezidenta în U.E., care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Timiș, recunoaşte statutul acesteia şi se obligă să-l respecte.

(6) Carnetul de membru vanator nu poate fi obtinut de către persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte grave de braconaj – fără permis de armă, permis de vânătoare, autorizaţie de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului – ori în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor infracţiuni de braconaj.

(7) Calitatea de membru în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Timiș este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere ale oricărei alte asociaţii de vânătoare şi/sau pescuit recreativ/sportiv.

Art. 6. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Timiș încetează prin renunţare, radiere sau excludere.

(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizaţia achitată în termen, la altă organizaţie afiliată.

 (3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de anulare a permisului de vânătoare,  de stabilire a domiciliului în străinătate sau în caz de neplată a cotizaţiei de membru pe anul precedent.

(4) Excluderea sepoate pronunţa împotriva membrilor A.J.V.P.S. Timiș care:

a) au săvârşit infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006, modificată şi completată, confirmate de organele de cercetare penala sau instanţele de judecata;
b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru până la sfârșitul anului, după înştiinţare scrisă sau electronică;
c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie de vânători şi/sau pescari sportivi pentru braconaj ori pentru prejudicierea imaginii AJVPS Timiș, AGVPS din România şi/sau a asociaţiilor afiliate;
d) fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Timiș;
e) au fost gasiti in fondurile cinegetice cu arme de calibru 5,6 r., cu percuţie pe ramă, sau cu alte arme şi mijloace neomologate pentru practicarea vanatorii (arbalete, arcuri, sandilie, capcane neomologate, arme militare, dispozitive de vedere şi ochire pe bază de multiplicare de lumină reziduală, infraroşu sau termoviziune etc.);
f) nu mai au dreptul de port şi folosire a armelor de vânătoare, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie cu excepția membrilor cărora li s – a anulat acest drept pentru nevizarea permisului de portarmă în termen;
g) aduc daune materiale şi/sau morale A.J.V.P.S. Timiș ori A.G.V.P.S. din România sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;
h) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale de constatare a contravenţiilor sau infracţiunilor în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau zona de pescuit, controlului acestuia;
(5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.

 (6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă A.G.V.P.S. din România şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului „ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului.

(7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat.

(8) Masurile prevazute la alin. (3) si (4) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei si se pot contesta la Adunarea generala a acesteia, in termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţa, iar hotărârea Adunării generale poate fi contestată, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, la instanţele de judecată.

Art. 7. – (1) Membrii A.J.V.P.S. Timiș au următoarele drepturi:

a) sa practice vânătoarea si/sau pescuitul recreativ/sportiv, în condiţiile reglementărilor în vigoare, pe fondurile şi/sau zonele de pescuit repartizate grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile cinegetice şi zonele de pescuit recreativ/sportiv ale altor grupe, cluburi ori altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu condiţia achitării cotizaţiilor de membru la termenele scadente şi, respectiv, a achitării cotizaţiilor suplimentare stabilite de fiecare organizaţie în cauză;
b) să beneficieze de baza materiala a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi să aibă prioritate la acordarea de autorizaţii individuale sau în grup restrâns pe fondul cinegetic atribuit grupei şi, în limita cotelor de recoltă rămase disponibile, pe fondurile cinegetice ale filialei/clubului sau asociaţiei din care face parte;
c) să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;
d) să primească gratuit la cerere un statut al A.J.V.P.S. Timiș;
e) să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de Adunarea generală a A.J.V.P.S. Timiș, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
f) să asiste la adunările generale ale A.J.V.P.S. Timiș, fără drept de vot dacă nu au fost desemnaţi delegaţi ai grupei sau clubului, după caz, cu acordul adunării generale;
g) să aleagă şi să fie aleşi în condecerea grupei, în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Timiș și ale cluburilor, aici fiind interzis cumulul a două funcții, respectiv membru în comitetul clubului și membru în consiliu asociației; și în organele de conducere ale A.G.V.P.S. din România, dacă au calitatea de delegat și îndeplinesc condițiile din statutul A.J.V.P.S. Timiș şi ale A.G.V.P.S. din România. Pentru a putea fi ales membrii asociației vor depune o cerere de înscriere, cu minim 3 zile înainte la sediul asociației sau a clubului după caz și o declarație pe propria răspundere că nu face parte din organele de conducere ale oricărei alte asociaţii de vânătoare şi/sau pescuit recreativ/sportiv;
h) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Timiș şi a A.G.V.P.S. din România;
i) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;
j) să fie recompensaţi pentru merite deosebite.
 (2)* Membrii A.J.V.P.S. Timiș pot beneficia de următoarele facilităţi:

a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:
– bărbaţii peste 65 de ani şi femeile;

– persoane cu dizabilitati, potrivit hotărârii Consiliului asociaţiei;

– personalul angajat în cadrul A.J.V.P.S. Timiș şi al A.G.V.P.S. din România;

– membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânător;

– membrii plecaţi la studii sau la post, pe perioadă limitată, în străinătate cu acte doveditoare;

– elevii cu varsta peste 18 ani, precum si studentii de până la 25 ani inscrisi, la cursurile de zi;

– pescarii sportivi care obţin a doua viză pentru ape de munte sau, după caz, pentru cele colinare şi de şes;

– membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Timiș şi ai A.G.V.P.S. din România;

– membrii Consiliului, Comitetelor Cluburilor, organizatorii de grupe şi ai Comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S. Timiș şi ale A.G.V.P.S. din România;

b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;
c) scutirea de plata cotizaţiei anuale a copiilor de până la 14 ani și a membrilor peste 70 ani bărbați și peste 65 ani femei;
d) scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S. din România, după împlinirea vârstei de 80 de ani sau dacă sunt veterani de război;
(3)* Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de Consiliul asociaţiei.

(4)* Membrii care beneficiază de reducerea cotizaţiei pot beneficia şi de scutirea de alte obligaţii statutare, condiţionat de achitarea cotizaţiilor în termen.

(5)* De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.

(6) Prin excepţie de la prevederile de la alin. (1) lit. (g), salariaţii A.J.V.P.S. Timiș, în afară de directorul asociaţiei pentru Consiliu şi secretarii de cluburi pentru comitete, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupa sau locţiitori ai acestuia şi nici în Comitetele cluburilor sau Consiliul asociaţiei;

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S. Timiș au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor;
b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Timiș, ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;
c)* să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 decembrie anul anterior 20 % din cotizația anuală; până la 31 ianuarie 30 % din cotizația anuală și a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S. din România, iar diferența de 50 % până la 31 iulie ale anului în curs, iar în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 ianuarie. Neplata cotizaţiei la termenele scadente atrage suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ – sportiv, până la achitarea acesteia. Neplata cotizației integrale până la data de 31 iulie la vânători și 01 februarie la pescari atrage penalități de întârziere de 2 % pentru fiecare lună din suma rămasă de plată;

d)* să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru, în termen de maximum un an de la promovarea examenului;

e)* să presteze, în cazul vânătorilor care nu beneficiază de reducerea cotizaţiei, minimum 2 zile de muncă pentru gospodărirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste acţiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora, la nivelul valorii zilei de muncă corespunzătoare salariului minim pe economie.

f) să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi/sau de pescuit recreativ-sportiv;
g) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;
h) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândite prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv;
i) să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;
j) să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Timiș şi ale A.G.V.P.S.;
k) să comunice la A.J.V.P.S. Timiș noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia, precum și dacă dacă a renunțat la cetpțenia română sau dacă a expirat perioada de rezidență şi asociaţiile similare în care s – au înscris;
l) să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.
Art. 9. – Membrii A.J.V.P.S. Timiș care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense:

a) diplome, plachete şi cupe;
b) premii în bani şi în obiecte;
c) reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;
d) autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv.
Art. 10. – Titlul de „Membru de onoare al A.J.V.P.S. Timiș” se poate acorda de către adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv.

Art. 11. – (1) Membrilor A.J.V.P.S. Timiș care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. din România li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale;
c) excluderea din asociaţie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin.(1) se hotarasc de Consiliul asociatiei, in termen de un an de la savarsirea faptei sau in interiorul termenului de prescriptie pentru infractiuni si pot fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea generala, ale carei hotarari pot fi atacate, în acelaşi termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de judecată competentă.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de Consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.

(4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.

(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia.

(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi.

(7) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.

(8) Inainte de adoptarea hotararii de sanctionare, cei in cauza vor fi audiati in legatura cu fapta savarsita, exceptându-i pe cei cercetati penal, care pe perioada cercetarii vor fi suspendati, urmand ca eventuala masura a excluderii sa se adopte in functie de pronunţarea definitivă şi irevocabilă a instanţei competente.

(9) Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a A.J.V.P.S. Timiș

 

Art. 12.* – A.J.V.P.S. Timiș are în structura sa:

a) cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora;
b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic, şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii Consiliului asociației.
Art. 13. – Organele A.J.V.P.S. Timiș sunt:

a) Adunarea generală;
b) Consiliul asociaţiei, cu atribuţii de consiliu director;
c) Comisia de cenzori sau, după caz, cenzorul asociaţiei.
Art. 14. – (1) Adunarea generala a A.J.V.P.S. Timiș este organul suprem de conducere, constituit din reprezentanții cluburilor potrivit normelor de reprezentare stabilite de Consiliul asociației.

(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 aprilie, şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară, de către Consiliul asociației, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor asociației, adresată Consiliului, iar dacă acesta refuză convocarea cei interesați se pot adresa instanțelor judecătorești. O dată la 5 ani, Adunarea generală a A.J.V.P.S. Timiș organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S. din România.

(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocator afișat la sediul asociației și a cluburilor.

 (4) In Adunarile generale extraordinare se vor dezbate si aproba numai probleme inscrise sau în directă legătură cu cele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 15. – Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu statutul-cadru, regulamentul Comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
b) dezbate si aproba anual raportul de activitate al Consiliului, programul de activitate şi bugetul asociaţiei şi ratifică situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii (bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele), potrivit raportului comisiei de cenzori, si se pronunta asupra gestiunii organizatiei;
c) dezbate si aproba strategia organizatiei, programul prioritar de activitate al acesteia si bugetul de venituri si cheltuieli adoptat de Consiliul asociaţiei;
d) stabileste, in functie de numarul de membri, componenta organelor de conducere si alege pentru o perioada de 5 ani sau revoca motivat, dupa caz, presedintele, vicepreşedinţii, ceilalţi membri ai Consiliului şi ai Comisiei de cenzori cu majoritatea calificată;
e) alege pentru o perioada de 5 ani delegatia asociaţiei în Congresul A.G.V.P.S. din România si desemneaza, dintre membrii acesteia, candidatii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S. din România;
f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii asociației împotriva sancţiunilor disciplinare;
g) ratifica sau anuleaza, dupa caz, hotararile consiliului asociației luate în condiţiile art. 18 lit. o), în numele adunării generale;
h) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unitati economice sau a desfăşurării unor activităţi economice cu caracter accesoriu in vederea realizării fondurilor financiare necesare realizării scopului organizaţiei;
i) hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor sau membrilor, după caz, care compun Adunarea generală;
j) hotaraste cu privire la dizolvarea organizatiei si destinatia patrimoniului, la divizarea acestuia şi împărirea patrimoniului, la afilierea sau dezafilierea din cadrul A.G.V.P.S. din România, la înfiinţarea sau desfiinţarea cluburilor, precum şi la o eventuală cesiune de contracte de gestionare a fondurilor cinegetice, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor în adunarea generală a asociaţiei;
k) propune Congresului A.G.V.P.S. din România acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S. din România” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Timiș care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;
l) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea asociației, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.
Art. 16. – (1) Consiliul conduce activitatea asociației in intervalul dintre doua adunari generale.

 (2) Consiliul asociaţiei este compus din 5-19 membri cu o vechime de minimum 5 ani în asociaţie; din consiliu fac parte de drept fostul preşedinte şi directorul asociaţiei.

Art. 17. * – (1) Consiliul asociației se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.

(2) Membrii Consiliului se convoacă cu minimum 5 zile înainte de data reuniunii, ocazie cu care li se comunică ordinea de zi.

(3) Hotărârile Consiliului se iau cu majoritatea simplă a membrilor, se redactează de director şi se însuşesc prin semnătură de preşedintele de şedinţă, apoi se comunică membrilor Consiliului şi se afişează la sediul asociaţiei, al cluburilor și pe situl asociației.

Art. 18. – Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:

a) convoacă Adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
b) analizează raportul de activitate şi aprobă situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii (bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele), ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
c) analizează şi avizează proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncă ale vânătorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora;
e) hotărăşte cu majoritatea calificată angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S. din România, potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, cu excepţia desfacerii contractului individual de muncă, după caz;
f) coordonează activitatea cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice şi fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor şi la repartizarea vânătorilor în grupe, ţinând seama, în măsura posibilului, de opţiunea acestora; confirmă sau infirmă componenţa organelor de conducere ale cluburilor ori grupelor, după caz;
g) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizaţiei;
h) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;
i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
j) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
k) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S. din România, pentru cele din străinătate;
l) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul Comisiei de cenzori;
m) acordă medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau în obiecte;
n) propune Adunării generale acordarea titlului de membru de onoare al A.J.V.P.S. Timiș;
o) în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa Adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
Art. 19.* (1) Pe lângă Consiliul organizaţiei pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, care cuprind minimum doi specialişti în materie, printre care:

a) comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;
b) comisia de vanatoare şi tir vanatoresc;
c) comisia de chinologie vânătorească;
d) comisia de pescuit sportiv şi competiţii;
e) comisia juridică;
f) comisia economică;
g) comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.
(2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei.

Art. 20. – (1)* Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 5 ani şi are următoarele atribuţii:

a) conduce adunările generale şi consiliile A.J.V.P.S. Timiș;
b) reprezintă asociația în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare din ţară şi din străinătate;
c) încheie, modifica si desface contractul de muncă al directorului, la propunerea Consiliului asociaţiei, cu aprobarea majorității calificate a adunării generale a asociaţiei şi cu avizul Consiliului A.G.V.P.S. din România;
d) aprobă componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare, altele decât cele stabilite de Consiliu şi Adunarea generală;
e) dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.
(2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe perioadă limitată de până la 3 luni, cu retribuţia corespunzătoare postului, conform hotărârii Consiliului.

Art. 21. – Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului;
b) administrează patrimoniul asociației şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale, cu aprobarea sau avizarea prealabilă a adunării generale sau Consiliului asociaţiei, când se hotărăşte astfel la nivelul Consiliului J.V.P.S. Timiș;
c) încheie, cu acordul Consiliului asociaţiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
d) elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al asociației, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;
e) reprezintă asociaţia în adunările generale ale operatorilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;
f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;
g) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul asociației;
h) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
i) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;
j) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;
k) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
l) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetice şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;
m) comunică semestrial la A.G.V.P.S. din Romania excluderile rămase definitive şi irevocabile pentru braconaj;
n) răspunde de transmiterea balanţei analitice la 31 decembrie, până la 31 ianuarie anul următor, şi de anexare la aceasta a situaţiei membrilor vânători şi/sau pescari sportivi ai asociaţiei, pe categorii de cotizaţii anuale achitate în anul precedent;
o) dă delegare de competenţă personalului din subordine;
p) ia, in absenta presedintelui, decizii de competenta acestuia despre care il informeaza ulterior;
r) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale J.V.P.S. Timiș şi ale A.G.V.P.S. din România.
Art. 22. – (1) Activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Timiș se verifică de 1-3 cenzori aleşi de Adunarea generală a acesteia.

(2) Cenzorul, sau cel puţin un membru al Comisiei de cenzori, trebuie să fie expert contabil.

 (3) Funcţia de membru in comisia de cenzori este incompatibila cu orice altă funcţie in cadrul consiliului, precum şi cu calitatea de angajat in cadrul A.J.V.P.S. Timiș;

 (4) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea generală.

(5)* Adunarea generală poate alege 1-3 cenzori supleanţi, neretribuiţi, pentru eventuala completare a locurilor devenite vacante în Comisia de cenzori.

Art. 23. – (1) Membrii comisiei de cenzori verifica, pe baza evidentelor contabile, intreaga activitate economico-financiara a A.J.V.P.S. Timiș şi răspunde, în faţa Adunării generale, de veridicitatea documentelor verificate şi legalitatea desfăşurării acestei activităţi.

 (2) Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunarii generale a A.J.V.P.S. Timiș si ca informari Consiliului, presedintelui si directorului asociaţiei.

Art. 24. – Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt prevazute in actele normative in vigoare si in regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat de adunarea generală a asociaţiei.

Art. 25.* – A.J.V.P.S. Timiș are în structura sa următoarele cluburi ale vânătorilor şi/sau pescarilor:

– Clubul Vânătorilor Timişoara, cu sediul în Timişoara str. Bela Bartok, nr. 17.

– Clubul Pescarilor Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Bela Bartok nr. 17

– Clubul Vânătorilor şi Pescarilor Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. 20 Decembrie 1989, nr. 41

– Clubul Vânătorilor şi Pescarilor Făget, cu sediul în Făget, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14

– Clubul Vânătorilor şi Pescarilor Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare str. Timişoara, nr. 2A, sc. C parter.

Art. 26.* – Organele de conducere ale cluburilor din cadrul A.J.V.P.S. Timiș sunt:

a) adunarea generală;
b) comitetul clubului.
Art. 27.* – (1) Adunarea generală a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor; aceasta se întruneşte anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui clubului, a directorului, preşedintelui sau consiliului A.J.V.P.S. Timiș

(2) Convocarea se face prin convocator scris, cu Ordinea de zi anexată,  cu cel puţin 5 zile calendaristice  înainte de data reuniunii.

Art. 28.* – Atribuţiile adunării generale a clubului sunt:

a) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al comitetului clubului;
b) analizează şi aprobă programele anuale proprii de activitate;
c) propune, dezbate şi avizează bugetul anual al clubului;
d) alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;
e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la adunarea generală a asociaţiei şi desemnează candidaţii pentru Consiliul asociației şi pentru Comisia de cenzori.
f) apreciază activitatea secretarului retribuit al clubului şi a paznicilor de vânătoare şi transmite directorului sau consiliului asociaţiei, după caz, eventuale propuneri de premiere/sancţionare a acestora;
Art. 29.* – (1) În intervalul dintre adunările generale, activitatea clubului este condusă de comitetul clubului, care se compune din 3-9 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, după caz; secretarul clubului este membru de drept al comitetului clubului.

 (2) Şedinţele se ţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a secretarului clubului, precum şi a Consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.

Art. 30.* – Comitetul clubului are următoarele atribuţii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei;
b) elaborează proiectele programului de activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului;
c) coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi;
d) organizează concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe club;
e) urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător a cunoştinţelor minime necesare;
f) propune acordarea de premieri in bani si/sau obiecte si sanctionarea membrilor şi angajaţilor clubului;
g) propune repartizarea fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit pe grupe de vânători şi, respectiv, de pescari sportivi.
Art. 31.* – (1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea clubului este asigurată de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Preşedintele clubului îl poate mandata pe secretarul acesteia/acestuia să îl reprezinte.

Art. 32.* – (1) În cadrul asociaţiei cluburile sunt constituite din grupe de vânători şi grupe de pescari sportivi.

 (2) Grupa de vânători se organizează la nivelul fiecărui fond cinegetic  preluat în gestionare, dintr-un număr de  minimum 3 vânători şi maximum calculat corespunzător suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.

 (3) Grupa de pescari sportivi se poate organiza pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit, sau la nivel de club, ori asociație.

(4) Grupele de vânători şi de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizate pe asociaţii sau cluburi, după caz.

(5) Membri grupelor de vânători sau de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizaţi în evidențele cluburilor sau asociației după caz și pe situl asociației.

Art. 33.* – AJVPS Timiş are în structura sa grupe ale vânătorilor şi/sau pescarilor.

Art. 34.* – Organul de conducere al grupelor este adunarea generală a membrilor sai, care se convoaca,  cu cel puţin 15 zile mai înainte de data desfăşurării ei, de organizatorul acesteia, de preşedintele sau secretarul clubului ori de directorul asociaţiei, după caz, precum şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.

Art. 35.* – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:

a) analizeaza si propune programul de activitate al grupei iar, după adoptare, se preocupă de realizarea acestuia;
b) alege organizatorul, ajutorul organizatorului si gospodarul grupei pentru o perioada de 5 ani, dintre membrii cu vechime mai mare de 5 ani în grupă, recomandabil dintre vânătorii localnici cu experienţă, din cunoscători ai zonei şi comportamentului faunei cinegetice din zonă;
c) urmăreşte efectuarea stagiaturii de către candidaţii repartizaţi şi eliberează caracterizările necesare susţinerii examenului de vânător;
d) propune revocarea conducerii grupei pentru motive bine întemeiate cu votul majorității membrilor grupei;
e) propune recompense si sanctiuni pentru membrii sai şi paznicul de vânătoare.
f) propune formarea unei comisii de disciplină adhoc.
Art. 36. – Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator, locţiitor şi gospodar; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.

 

CAPITOLUL IV  

Patrimoniul A.J.V.P.S. Timiș

 

Art. 37. – (1) A.J.V.P.S. Timiș are patrimoniu propriu privat, format din:

– bunuri imobile;

– bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;

– obiecte de inventar şi mijloace circulante;

– orice drepturi şi obligaţii conform legii.

(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.J.V.P.S. Timiș, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.

Art. 38. – Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S. Timiș se realizează din:

a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
Art. 39. – Cotizatiile de inscriere, cotizaţiile anuale şi cotizaţiile suplimentare de membru vanator si/sau pescar sportiv se stabilesc anual, de catre Consiliul asociatiei, si se ratifică ulterior de adunarea generală a acesteia; copiii pana la 14 ani sunt scutiti de cotizatia de inscriere, iar tinerii cu varsta intre 14 si 18 ani, precum si studentii de la cursurile de zi de până la 25 ani înscriși la cursurile de zi și persoanele de peste 65 de ani achita doar 50% din aceasta; cotizatia de inscriere ca membru vanator include si cotizatia de inscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vanatori, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de inscriere pana la nivelul stabilit pentru membru vânător în anul respectiv.

Art. 40. – (1) Cota anuală de participare a asociațiilor afiliate la bugetul A.G.V.P.S. este egală, începând din anul 2016, cu echivalentul a:

– 4 euro/membru vânător cu cotizaţia integrală;

– 2 euro/membru vânător cu cotizaţia redusă 50%;

– 1 euro/membru/vânător cu cotizaţia redusa 75%;

– 0,4 euro/membru pescar cu cotizaţia integrală;

– 0,2 euro/membru pescar cu cotizaţia redusă 50%;

– 0,1 euro/ membru pescar cu cotizaţia redusă 75%.

Art. 41. – Bunurile A.J.V.P.S. Timiș pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art. 18 lit. l).

Art. 42. – Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S. Timiș, foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea niciunei părţi din patrimoniul asociaţiei.

 

CAPITOLUL V  

Dispoziţii finale

 

Art. 43. – (1) Adunările generale ordinare cât și cele extraordinare în cazul primei convocări sunt statutare în prezența a două treimi din delegații / membrii, iar deciziile se iau cu votul majorității absolute a delegațiilor / membrilor. Pentru a doua convocare, adunările generale sunt statutare în prezența majorității absolute iar deciziile se iau cu majoritatea simplă după un interval de cel putin 7 zile şi maximum 30 zile de la reuniunea nestatutară. Dacă nici la cea de – a doua convocare nu se pot realiza condițiile impuse următoarea reuniune se va ține în prezența delegațiilor / membrii interesați după un interval de cel putin 7 zile şi maximum 30 zile de la ultima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este intrunită majoritatea, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă.

(2) Hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii celor prezenti la reuniuni, exceptând cazurile stabilite altfel în prezentul statut; hotărârile se redactează distinct, pe baza proceselor-verbale întocmite, de către director, se contrasemnează de preşedintele de şedinţă şi se afişează la sediul sau pe site-ul asociaţiei.

 (3)* La şedinţele organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Timiș pot asista, în limita locurilor libere, preşedinţii şi secretarii de cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe.

(4) Dreptul de vot al delegaţilor în adunările generale, în consilii şi în comitete este condiţionat de achitarea cotizaţiei anuale, potrivit prevederilor prezentului statut.

(5) Mandatul de delegat în Adunarea Generală este personal, dar se poate exercita şi prin intermediul altui delegat în adunarea generală împuternicit în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notariat.

Art. 44. – (1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Timiș vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare şi cărora, în ultimii 5 ani, nu le-a fost suspendat, de asociaţie, dreptul de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv.

 (2)* Prin excepţie de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii Consiliului asociaţiei şi comitetelor cluburilor, precum și conducerea grupelor se vor desfăşura cu vot secret, în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.

Art. 45. – Locurile devenite vacante în organele de conducere, altele decât cele de drept, se completează dintre delegaţii/membrii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii în ordinea sufragiilor de la alegerile precedente în condițiile art. 44.

Art. 46. – (1) Membrii consiliului şi ai comitetului cluburilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua reuniuni succesive ale consiliului sau a comitetului, sau de la mai mult de 3 reuniuni in decursul unui an calendaristic se considera demisionaţi si vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 45.

(2) Organizatorii de grupă care nu participă la 2 vânătorui colective în mod succesiv sau la 5 vânători colective nemotivat într – un sezon de vânătoare este considerat demisionați si vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 45

(3) Pierderea calitatii de membru al asociaţiei atrage şi înlocuirea neconditionata din functia ocupată în organele de conducere ale structurilor asociaţiei.

Art. 47. – Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 48. – A.J.V.P.S. Timiș îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

a) prin hotărâre a Adunării generale;
b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) din cauză de insolvabilitate;
e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
f) când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
g) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.
Art. 49. – Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S. Timiș, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei.

Art. 50. – Consiliul A.J.V.P.S. Timiș va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare generală a A.J.V.P.S. Timiș.

Art. 51. – Prezentul statut a fost adoptat de catre adunarea generala a A.J.V.P.S. Timiș, astazi 04.07.2016  si intra in vigoare dupa inscrierea modificărilor in Registrul special, aflat la grefa Judecătoriei Timișoara inlocuind vechiul statut.

AJVPS Timiș folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii